Prof. Szabó Péter János

Beosztás: egyetemi tanár, tanszékvezető
Épület, szoba: fsz. 063
Telefon: 463-3252
Fax: 463-1366
E-mail: szpj [at] eik.bme.hu (szpj@eik.bme.hu)
Szakterület: Anyagtudomány, anyagvizsgálat, elektronmikroszkópia, röntgen- és elektrondiffrakció, kristály-orientáció meghatározás, szemcsehatár-technológiák
Oktatott tárgyak: Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat
Anyagtudomány
Diplomatervezés A
Diplomatervezés B
Elektronikai technológia és anyagismeret (Villamosmérnöki)
Elektronmikroszkópos anyagvizsgálat (PhD)
Irányított oktatás 1
Irányított oktatás 2
Irányított oktatás 3
Irányított oktatás 4
Irányított oktatás 5
Irányított oktatás 6
Kutatómunka 1
Kutatómunka 2
Kutatómunka 3
Kutatómunka 4
Kutatómunka 5
Kutatómunka 6
Materials Science and Testing
Mikroszerkezeti vizsgálatok
Nondestructive Testing of Materials
Publikáció
Publikációs tevékenység 1
Publikációs tevékenység 2
Publikációs tevékenység 3
Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Szakdolgozat készítés
z Diplomatervezés 1.
z Diplomatervezés 2.
 

Fogadóidő: e-mailben egyeztetni

 

Letölthető TÁMOP jegyzet

Kutatási terület

Az anyagok (elsősorban a fémek) mikroszerkezetének vizsgálata elektronmikroszkóppal és egyéb vizsgálati módszerekkel. A fémek szemcsehatár-szerkezetének tudatos módosítása. Ultrafinomszemcsés anyagok előállítása.

Önéletrajz

-        Tanulmányok

1987-1992 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, okl. villamosmérnök

-        Munkahelyek

1992-94 doktorandusz, BME Villamosipari Anyagtechnológia Tsz.

1994-95 tanársegéd, BME Villamosipari Anyagtechnológia Tsz.

1995-2001 adjunktus, BME Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék

2001- egyetemi docens, BME Anyagtudomány és Technológia Tsz.

2014- egyetemi tanár, BME Anyagtudomány és Technológia Tsz.

-        Tudományos fokozatok

1995 Ph.D., BME Gépészmérnöki Kar. A disszertáció címe: Hosszú hatótávolságú belső feszültségek vizsgálata nagyfelbontású röntgen vonalprofil analízissel. Konzulens: Prof. Ginsztler János, Prof. Ungár Tamás

2013 MTA Doktora (D.Sc.)

2013 Dr.-habil

-        Nyelvtudás

1989 angol felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga

1994 német középfokú „C” típusú nyelvvizsga

Szakmai, közéleti tevékenység, tagság

-        European Microbeam Analysis Society, tag, 1999-

-        Royal Microscope Society, tag, 2009-

-        American Society of Metals, tag, Mo.-i titkár, 1996-2000

-        Magyar Mikroszkópos Társaság, tag, 2008-

-        Magyar Anyagtudományi Egyesület, elnökségi póttag, 2005-

-        MTA Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság, titkár, 2012-

-        Periodica Polytechnica ser. Mechanical Engineering, főszerkesztő, 2010-

-        Országos Anyagtudományi Konferencia, a Szervező Bizottság elnöke, 2009-

Témakiírások

-        TDK

A speciális szemcsehatárok arányának tudatos módosítása. A fémes anyagokban ún. termomechanikus kezelések hatására megváltozik a szemcseszerkezet, de ezzel egyidejűleg a szemcséket elválasztó szemcsehatárok szerkezete is megváltozik. Ennek következtében olyan anyagok hozhatók létre, amelyekben a szemcsehatár mentén terjedő károsodások (pl. korrózió, kúszás) gátolva vannak, így kedvezőbb tulajdonságok érhetők el. Ennek a termomechanikus kezelésnek két módja van: nagy alakváltozás és gyors hőkezelés, illetve kis alakváltozás, de hosszabb idejű hőkezelés. A feladat annak eldöntése, hogy polikristályos réz mintán melyik  módszer ad jobb eredményt.

Keményforrasztás hibáinak vizsgálata. Ausztenites acélok rézalapú anyaggal történő keményforrasztása során a forrasz szemcsehatármenti behatolásokat okoz, ami a kötés minőségét rontja. Termomechanikus kezeléssel elérhető, hogy az alapanyag szemcsehatárai átstrukturálódjanak, így megakadályozva a kristályhatármenti károsodást. Feladat: a termomechanikus kezelés paramétereinek optimalizálása.

Diszlokációszerkezet vizsgálata visszaszórtelektron-diffrakcióval. A visszaszórtelektron-diffrakció a pásztázó elektronmikroszkópban alkalmazható technika. A legújabb kutatások alapján alkalmas lehet arra, hogy a fémes anyagokban kimutassa a diszlokációsűrűséget. Ennek a vizsgálatnak persze rengeteg paramétere van. Feladat: a paraméterek optimalizálása, hogy a kapott eredmény a legnagyobb összhangban legyen más módszerek eredményeivel.

 

-        Szakdolgozat

Cu-Mn vékonyrétegek elektromos és mechanikai tulajdonságainak, mikroszerkezetének vizsgálata. Önszerveződő barrier alatt egy erős oxidképzővel ötvözött Cu réteget értünk, ami hőkezelés hatására néhány nm vastag diffúziógátló oxidot képez a Cu/SiO2 interfészen. Az eddigi kutatások során a Mn bizonyult a megfelelő ötvözőnek, és a barrier réteg növekedéséről, mikroszerkezetéről és diffúziógátló tulajdonságairól számos kutatás folyt és folyik jelenleg is. Azonban a Cu-Mn elektromos és mechanikai tulajdonságai, illetve mikroszerkezete a teljes összetétel skálán még felderítetlen terület. A diplomamunka célja a Cu-Mn vékonyrétegek elektromos és mechanikai tulajdonságait leíró görbék felvétele az összetétel függvényében, valamint bizonyos összetételeknél a mikroszerkezet vizsgálata transzmisszós elektronmikroszkóppal (TEM).


A képlékeny alakítás hatása fémes anyagok textúrájára. Alakítás hatására a fémekben egyes kristálytani orientációk előfordulási valószínűsége jelentősen megnő, és ez befolyásolja a tulajdonságaikat. Ismert pl. a Si-mal ötvözött transzformátor-lemezek Goss- ill. kockatextúrájának hatása, vagy a ferrites acélok mélyhúzhatóságát elősegítő (111) textúra. A diplomamunka célja, hogy különböző anyagok különböző alakítások utáni textúráját vizsgálja, megállapítsa, az adott textúra eléréséhez szüksége optimális paramétereket.


-        PhD

A fémek újrakristályosodási folyamatának vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása és összehasonlítása. A fémek mechanikai tulajdonságainak egyik meghatározója a szemcsehatárok szerkezete. Speciális termomechanikus kezelésekkel a speciális tulajdonságú szemcsehatárok részaránya jelentős mértékben növelhető. Ezek a kezelések ciklikus alakítási - hőkezelési lépésekből állnak. Kimutatható, hogy a szemcsehatárok átalakulása hatékonyabb, ha az első néhjány ciklusban csak részleges újrakristályosodást engedünk meg. Így tehát fontos lenne az újrakristályosodott térfogati hányad meghatározása. A kutatás célja vizsgálati módszerek kidolgozása, amelyek segítségével az újrakristályosodott hányad meghatározható utólag, illetve az újrakristályosodás folyamata során.

A termomechanikusan kezelt fémek textúrájának változása, és ennek hatása egyes fémtani folyamatokra. Régóta ismert tény, hogy a fémek textúrája, azaz az egyes szemcseorientációk statisztikusan gyakoribb előfordulása jelentős mértékben befolyásol egyes fizikai folyamatokat. Ilyen például a transzformátorlemezeken a könnyebb mágnesezhetőség érdekében kialakított textúra, de ilyen a zománcozható acélok hidrogénáteresztő képességét meghatározó mikroszerkezet is. Bizonyos mechanikus és termikus kezelésekkel, vagy ezek együttes alkalmazásával a szemcseszerkezet befolyásolható, és az adott célnak megfelelő textúra alakítható ki. A kutatás célja annak vizsgálata, hogy különböző paraméterekkel elvégzett mechanikus, termikus vagy termomechanikus kezelések esetén hogyan alakul a textúra, és ez hogyan befolyásolja az anyag egyes tulajdonságait.

Publikációk